InformacjePromocje | Nowości | Bestsellery | *** Polecamy : czujniki tlenku węgla (czadu), dymu firmy KIDDE 10 lat gwarancji oraz gazu ziemnego i gazu propan-butan firmy GAZEX *** Alkomaty elektrochemiczne marki alkohit 6 lat gwarancji - darmowe kalibracje *** Bezustnikowe alkomaty policyjne Alco Blow *** Alkomaty dowodowe *** Alkomaty z drukarką ***Mierniki pyłów PM 10 / PM 2,5

» RODO - Klauzula informacyjna
Szanowni Państwo,

mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie Państwa danymi osobowymi oraz na podstawie Art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO – informujemy, co następuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe KRAKEN Adam Kołcz z siedzibą przy ul. Gazowej 21, 31-060 Kraków reprezentowane przez właściciela, dalej nazywana KRAKEN.

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytania ofertowe, a także realizacji sprzedaży produktów i usług, oferowanych przez KRAKEN.

3. Informujemy, iż podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do celu przetwarzania.

4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani / Pana danych: imię
i nazwisko, dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon) oraz, jeżeli podane, miejsce zatrudnienia
i stanowisko służbowe.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora realizującym usługi kurierskie w celu realizacji zamówień.

7. Pani / Pana dane nie są profilowane ani przekazywane do państw trzecich.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści danych na warunkach Art. 15 RODO;
b) sprostowania danych, zgodnie z Art. 16 RODO;
c) usunięcia danych w przypadkach wynikających z Art. 17 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie Art. 18 RODO;
e) przeniesienia danych na warunkach Art. 20 RODO;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie Art. 21 RODO.

9. Dodatkowo ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

10. Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia powyżej wymienionych praw.

Prawo dostępu do danych
Mogą Państwo zażądać:
– abyśmy udzielili informacji o tym czy przetwarzamy Państwa dane, a jeśli je przetwarzamy, mogą Państwo zażądać:
– abyśmy udzielili Państwu dostępu do tych danych,
– abyśmy udzielili Państwu informacji o sposobie i celu przetwarzania, zgodnie z niniejszą klauzulą.

Prawo do sprostowania
Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe, które przetwarzamy są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo żądać, abyśmy je niezwłocznie sprostowali.

Prawo do usunięcia danych
Mogą Państwo prawo zażądać, abyśmy przestali przetwarzać Państwa dane i usunęli je.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Jeśli uważają Państwo, że:
– Państwa dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe,
– przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, abyśmy je usuwali,
– dane, które przetwarzamy są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i nie chcą Państwo, abyśmy je usuwali, choć są nam już niepotrzebne,
mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania. Jeśli uznamy takie żądanie, będziemy Państwa dane wyłącznie przechowywali oraz przetwarzali tylko w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny.
Ograniczymy przetwarzanie Państwa danych również wtedy, gdy złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Ograniczenie to będzie trwało do czasu ustalenia, czy nasz interes jest nadrzędny wobec przyczyn Państwa sprzeciwu.

Prawo do powiadomienia odbiorców
Jeśli Państwa dane zostaną sprostowane, usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone, poinformujemy o tym odbiorców tych danych, chyba, że będzie to niemożliwe lub wymagać będzie niewspółmiernego wysiłku. Jeśli tego Państwo zażądają, poinformujemy Państwa o tych odbiorcach.

Prawo do przenoszenia danych
Jeśli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy i przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, to zrealizujemy Państwa żądanie przeniesienia danych. Zostaną Państwu one przekazane w powszechnie używanym formacie, który pozwoli je bez nadmiernych trudności przenieść do innego administratora. Jeśli tego Państwo zażądają prześlemy je bezpośrednio nowemu administratorowi. Przeniesienie danych nie powoduje automatycznie ich usunięcia u nas.

Prawo do sprzeciwu
Mają Państwa prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

Prawo do wniesienia skargi do PUODO
Jeśli mają Państwo zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas danych, wolimy, aby zgłosili się Państwo do nas w pierwszej kolejności. Możemy to naprawić.
Mogą Państwo również skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony internetowej lub pod adresem:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Pragniemy zapewnić, iż KRAKEN dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych. Prosimy o kierowanie ich na dane kontaktowe, które są podane powyżej.Z poważaniem,

Zespół KRAKENKoszyk jest pusty
Promocje:

Przenośny miernik dwutlenku węgla CO2 i temperatury VZ-7752


AlcoBlow® alkomat bezustnikowy FITalcoNowości:

WFPCO HomeProtect Czujka Dymu i Czadu


Zawory dwudrożne 1/2" DN15 PN4 - podwójne kurki laboratoryjne - dwudrogowe, z końcówką do węża 9mm, do manometruBestsellery:

Zawory dwudrożne 1/2" DN15 PN4 - podwójne kurki laboratoryjne - dwudrogowe, z końcówką do węża 9mm, do manometru


AlcoBlow® alkomat bezustnikowy FITalco